Kolektív

Profesionálny team sa spozná z diaľky. Ten náš je okrem toho dlhoročne zohraný. Vďaka špecializácii každého z našich advokátov na určitú oblasť práva môžeme aj Vám zaručiť komplexný a kvalitný právny servis v oblasti Vášho podnikania a potrieb.

Partner

JUDr. Július Brichta

JUDr. Július Brichta je od roku 1990 zakladajúcim partnerom a zároveň senior partnerom v advokátskej kancelárii. Okrem práva duševného vlastníctva sa zameriava tiež na právo nehnuteľností, občianske a obchodné právo.

Klientov zastupuje na konaniach pred všeobecnými súdmi SR, Ústavným súdom SR a Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu. Oblasti práva duševného vlastníctva sa venuje aktívne od roku 1989, pričom od roku 1993 je súčasne ako patentový zástupca oprávnený zastupovať v konaniach pred Úradom priemyselného vlastníctva SR a od roku 2001 tiež klientov aj pred Európskym patentovým úradom. Je členom International Bar Association (IBA).

Má dlhoročné skúsenosti v zastupovaní slovenských a zahraničných obchodných spoločností, samosprávy a cirkevných inštitúcií. Klientov zastupoval pri reštitúciách veľkých pozemkových portfólií a momentálne zastupuje vlastníkov budov s regulovaným nájomným v hromadných sťažnostiach v konaniach pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu.

Členom teamu od:1990

Jazyk:Nemecký, anglický, ruský

1986 - JUDr.:Univerzita Komenského, Bratislava

1989:postgraduálne štúdium priemyselných práv, STU, Bratislava

Partner

JUDr. Tatiana Brichtová

JUDr. Tatiana Brichtová je senior partnerom v advokátskej kancelárii. Ako advokátka a patentová zástupkyňa koordinuje celú agendu práva duševného vlastníctva a agendu boja proti falzifikátom.

Od roku 1993 je súčasne ako patentová zástupkyňa oprávnená zastupovať v konaniach pred Úradom priemyselného vlastníctva SR, od roku 2001 tiež klientov aj pred Európskym patentovým úradom. Je členkou nadnárodnej skupiny AIPPI a INTA.

Zastupuje slovenské, zahraničné a nadnárodné spoločnosti pri ochrane práv duševného vlastníctva v súdnych sporoch a odhaľovaní falzifikátov.

V oblasti práva duševného vlastníctva získala pre kanceláriu viaceré medzinárodné ocenenia, medzi nimi CHAMBERS EUROPE 2017: Intellectual Property: Slovakia – Band 1 Law Firm, WTR 1000 2017: Slovakia – Gold Law Firm, Acquisition INTL 2016 Intellectual Property Awards: Recognised leader in IP law, Intelectual property law office of the year 2011 a 2012 in Slovakia, Právnická firma roka 2017 v kategórii Duševné vlastníctvo.

JUDr. Tatiana Brichtová absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1986 s titulom JUDr, v roku 1993 zložila skúšky patentového zástupcu pred Úradom priemyselného vlastníctva

Členom teamu od:1990

Jazyk:Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Ruský jazyk

1986 - JUDr.:Univerzita Komenského, Bratislava

1993 - Patentový zástupca:Úrad priemyselného vlastníctva, Banský Bystrica

Partner

JUDr. Milan Čápka

Milan Čápka je senior partner v advokátskej kancelárii BRICHTA & PARTNERS.

Zameriava sa na občianske a obchodné právo, zastupovanie klientov v sporovej agende, právo osobitných regulácií, stavebné právo ako aj právnu reguláciu práv k nehnuteľnostiam a developingu. Ako licencovaný konkurzný správca sa tiež dlhodobo venuje oblasti konkurzného práva a s tým súvisiacej právnej agende.

Členom Slovenskej advokátskej komory je od roku 2001 a je zapísaný v registri konkurzných správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod značkou správcu S1649.

V roku 1996 absolvoval fakultu práva Univerzity Komenského v Bratislave a doktorský titul získal v roku 2001. V roku 2013 absolvoval skúšky konkurzného správcu.

Členom teamu od:1994

Jazyk:Anglický jazyk

2001 - JUDr.:Univerzita Komenského, Bratislava

2013:konkurzný správca

Partner

Mgr. Maroš Ožvald

Maroš je advokát a junior partner kancelárie, pôsobí najmä na IP oddelení a oddelení obchodného práva. Venuje sa najmä vymáhaniu a sporovým konaniam v oblasti práva duševného vlastníctva a ochrany pred nekalou súťažou, strategickému poradenstvu v tejto oblasti a  problematike boja proti falzifikátom. V zmluvnej agende sa zaoberá predovšetkým oblasťami obchodného práva, nehnuteľností, autorského práva a regulácie reklamy. Podieľa sa na projektoch týkajúcich sa práva obchodných spoločností, fúzií a akvizícií.

Členom teamu od:2001

Jazyk:Anglický jazyk

2001 - Mgr.:Univerzita Komenského, Bratislava

Partner

Mgr. Jozef Lustoň

Jozef Lustoň je advokátom a partnerom kancelárie. Venuje sa občianskemu a obchodnému právu so zameraním na právo obchodných spoločností a správu pohľadávkovej agendy. Je členom úzkeho špecializovaného tímu, ktorý sa venuje zastupovaniu klientov v konaniach pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu vo veci uplatňovania nárokov súvisiacich s tzv. „regulovaným nájomným“. Jozef Lustoň zastrešuje poskytovanie právnych služieb nemecky hovoriacim klientom kancelárie.

Členom teamu od:2000

Jazyk:Nemecký jazyk

2000 - Mgr.:Univerzita Komenského, Bratislava

Advokát

Mgr. Peter Kružliak

Peter Kružliak sa vo svojej praxi zameriava najmä na právo duševného vlastníctva a IT, reguláciu reklamy, obchodné právo a správne právo, ako aj právnu reguláciu platobných služieb a spotrebiteľských vzťahov.

Peter Kružliak je v súčasnosti členom Komisie pre vymožiteľnosť práva Medzinárodnej asociácie pre ochranné známky (INTA).

Členom teamu od:2004

Jazyk:Anglický, nemecký

2006 - Mgr.:Trnavská Univerzita v Trnave

Advokátka

Mgr. Halina Makovníková

Halina Makovníková je advokátkou, pôsobiacou ako člen IP oddelenia od roku 2002, kedy začala na asistentskej pozícii. Neskôr, počas koncipientskej praxe sa zamerala na agendu spojenú najmä s registrovanými právami duševného vlastníctva, manažovaniu a správe portfólia práv duševného vlastníctva klientov a zároveň sa venovala aj agende boja proti falzifikátom, vrátane s tým súvisiacimi súdnymi pojednávaniami a komunikáciou s colnou správou. Po absolvovaní advokátskych skúšok v roku 2010  sa venuje najmä sporom týkajúcich sa nekalej súťaže ako aj sporom pri porušovaní práv k ochranným známkam a iným registrovaným právam duševného vlastníctva (patenty, úžitkové vzory, dizajny). V rámci IP oddelenia zastupuje klientov najmä v sporových konaniach pred Úradom priemyselného vlastníctva SR a zároveň sa podieľa aj na príprave globálnych analýz a stratégii pre klientov, ktorí sa rozhodnú svoje práva duševného vlastníctva chrániť nielen na Slovensku ale aj v zahraničí prostredníctvom medzinárodných konaní.  Súčasne sa venuje aj pracovnoprávnej agende.

Členom teamu od:2002

Jazyk:Anglický, nemecký

2005 - Mgr.:Univerzita Komenského, Bratislava

Advokát

JUDr. Matej Ondrejka

Matej Ondrejka sa vo svojej praxi venuje najmä súkromnému právu zameriavajúc sa na občianske, obchodné, a pracovné právo tak v rovine záväzkových vzťahov ako aj v rovine sporovej agendy. Spolupracuje taktiež na vytváraní komplexnej zmluvnej dokumentácie pre e-commerce, začínajúce spoločnosti, a to vrátane poradenstva pri investičných transakciách do začínajúcich spoločností. V oblasti verejného práva sa v nezanedbateľnej miere venoval správnemu právu týkajúcemu sa obecného zriadenia.

Členom teamu od:2016

Jazyk:Anglický

2011 - Mgr.:Univerzita Komenského, Bratislava

Koncipient

MMag. Dominik Brichta

Dominik Brichta je koncipientom v advokátskej kancelárii BRICHTA & PARTNERS.

Pri svojej práci sa venuje predovšetým obchodnému právu, právu duševného vlastníctva, právu IT, rozhodcovským konaniam, právu elekronického obchodu a právu neziskových organizácií a nadácií.

Dominik Brichta sa aktívne zaoberá poradenstvom pre začínajúce spoločnosti a investičné fondy, vrátane foriem financovania začínajúcich spoločností, komunikácii medzi zakľadateľmi a investoromi a prípravy investičných transakcií do týchto spoločností v rámci Venture Capital a Private Equity.

Dominik získal početné skúsenosti s podnikaním a businessovým prístupom k právnemu poradenstvu, keďže dodnes pôsobí ako predseda predstavenstva eCommerce spoločnosti, ktorú založil a spoločne so svojími partnermi vybudoval ešte počas svojho štúdia práva a pod ktorú po úspešnom joint venture procese spadá viac ako 20 internetových obchodov pôsobiacich v 6 krajinách strednej a východnej Európy, vrátane výhradného zastúpenia viac ako 12 nemeckých značiek produktov a prevádzky maloobchodných predajní.

Vďaka svojim skúsenostiam a inovatívnemu prístupu sa Dominik stal členom viacerých prestížnych organizácií akými sú Young Austrian Arbitration Practitioners (YAAP), Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE) a taktiež Data Protection Task force Americkej obchodnej komory v Slovenskej republike.

Členom teamu od:2008

Jazyk:Anglický, nemecký, francúzsky

2013 - Mag. iur:fakulta práva, Viedenská univerzita, Rakúsko

2013 - Mag. phil:štúdium medzinárodného rozvoja a rozvojovej ekonómie, Viedenská Univerzita, Rakúsko

since 2013 - PhD.:študent na fakulte práva Viedenskej University, Rakúsko

Koncipientka

Mgr. Zuzana Kulčárová MICLaw

Zuzana je advokátskou koncipientkou, ktorá pôsobí ako člen IP oddelenia našej kancelárie. Zuzana sa zaoberá predovšetkým poskytovaním právneho poradenstva v oblasti práva duševného vlastníctva, najmä pri národných a medzinárodných registračných procesoch, správe portfólia registrovaných práv, globálnej analýze a stratégiách, obchodovaní ale i vymáhaní práv z ochranných známok, dizajnov, patentov, úžitkových vzorov, označení pôvodu, autorského práva, a IP Due Diligence.

V roku 2013 absolvovala Zuzana magisterský program fakulty práva na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. V rámci štúdia sa zúčastnila výmenného študijného pobytu na univerzite vo Fínsku. Po ukončení štúdia na Slovensku absolvovala magisterské štúdium v odbore Law and Information Society na fínskej univerzite University of Turku s titulom Master of International and Comparative Law.

Členom teamu od:2016

Jazyk:Anglický

2013 - Mgr.:Paneurópska vysoká škola práva, Bratislava

2013 - Erazmus:University of Turku, Fínsko

2016 - MICLaw:University of Turku, Fínsko

Koncipientka

JUDr. Katarína Tináková

Katarína je členkou advokátskej kancelárie BRICHTA & PARTNERS od roku 2015 kedy pôsobila najskôr ako asistent a od roku 2016 po ukončení magisterského štúdia ako advokátsky koncipient. Počas štúdia vykonávala prácu asistenta v advokácií a zúčastnila sa výmenného jazykového pobytu v Španielsku v rámci, ktorého získala certifikát zo španielskeho jazyka B2 na Universidad Autónoma de Barcelona.

Katarína poskytuje právne poradenstvo predovšetkým v oblasti súkromného práva so zameraním na občianske a obchodné právo, v oblasti konkurzov a vymáhania pohľadávok.

Členom teamu od:2015

Jazyk:Anglický

2016 - Mgr.:Paneurópska vysoká škola práva, Bratislava

2017 - JUDr.:Paneurópska vysoká škola práva, Bratislava

Paralegal

Mgr. Andrea Boboková

Andrea sa venuje právu duševného vlastníctva. Zastrešuje národné a medzinárodné registračné procesy a priebeh zápisných konaní o ochranných známkach pred národnými úradmi, Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo a Svetovou organizáciou duševného vlastníctva. Je zodpovedná predovšetkým za správu portfólií ochranných známok, konzultácie s klientmi a komunikáciu so zápisnými úradmi a národnými zástupcami v jednotlivých krajinách sveta.

Členom teamu od:2017

Jazyk:Anglický

2012 - Mgr.:Univerzita Komenského, Bratislava

Office manager

Božena Dušičková

Božka zastrešuje a koordinuje denný chod kancelárie stará o to, aby bola naša agenda vždy riadne pripravená. Je to prvá osoba s ktorou sa klienti pri návšteve našej kancelárie stretnú a prvý hlas, ktorý budú počuť keď sa ku nám dovolajú. Pri rokovaniach klientov usádza a ponúkne im niečo na pitie, aby sa u nás všetci cítili ako doma.

Členom teamu od:2015

Of counsel

Ing. Darina Kyliánová

Darina Kyliánová po ukončení chemicko-technologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a krátkej praxi v priemysle, nastúpila pracovať do Úradu pre vynálezy a objavy ako patentový referent , kde vykonávala prieskum patentových prihlášok.

Ako prvá na Slovensku spracovala problematiku podávania medzinárodných prihlášok vynálezov podľa zmluvy o vzájomnej spolupráci a v roku1993 bola vymenovaná do funkcie riaditeľky medzinárodného odboru Úradu priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR.

V rokoch 2001 až 2012 bola predsedníčkou Úradu priemyselného vlastníctva SR.

Zastupovala SR v správnych radách Európskeho patentového Úradu v Mníchove , Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu v Alicante a v Svetovej organizácií duševného vlastníctva v Ženeve.

Počas obdobia 5 rokov pôsobila aj ako patentový zástupca a tiež ako predsedníčka Slovenskej komory patentových zástupcov. Celý svoj profesionálny život pracuje v odbore priemyselných práv. V súčasnosti pokračuje v týchto aktivitách popri poradenstvu a ako externý člen teamu kancelárie Brichta & Partners aj ako externý pracovník CVTI SR v Bratislave a ako akademický pracovník Metropolitnej univerzity v Prahe

Členom teamu od:2014

Jazyk:Anglický

2001-2012:predsedníčka Úradu priemyselného vlasnítcva SR